Монгол гэр бүлийн үүсэл. /Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын эрдэм шинжилгээний бичиг/ 1996. №1/1. 81-86 дахь тал. Б. Монголчүүдын гэр бүлийн сүрган хүмүүжлийн үүсэл: > Монголчуудын өрх гэрийн сурган хүмүүжүүлэх уламжлалын үүсэл \"Мэргэжлийн боловсрол\" 1995. №17. х. 73-43. > Өрх гэрийн хүмүүжлийн уламжлал. \"Улаанбаатар\" сонин. 1995. №92, 93 /нүүр/ В. Их гэр бүл- сурган хүмүүжил: > Овгоо тогтоон угийн бичгээ хөтлөе. \"Монголжингоо\" сонин. 1995. №7 > Их гэр бүл. \"Улаанбаатар\" сонин. 1996. №49, 50. /хагас нүүр/ " /> Монгол гэр бүлийн үүсэл. /Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын эрдэм шинжилгээний бичиг/ 1996. №1/1. 81-86 дахь тал. Б. Монголчүүдын гэр бүлийн сүрган хүмүүжлийн үүсэл: > Монголчуудын өрх гэрийн сурган хүмүүжүүлэх уламжлалын үүсэл \"Мэргэжлийн боловсрол\" 1995. №17. х. 73-43. > Өрх гэрийн хүмүүжлийн уламжлал. \"Улаанбаатар\" сонин. 1995. №92, 93 /нүүр/ В. Их гэр бүл- сурган хүмүүжил: > Овгоо тогтоон угийн бичгээ хөтлөе. \"Монголжингоо\" сонин. 1995. №7 > Их гэр бүл. \"Улаанбаатар\" сонин. 1996. №49, 50. /хагас нүүр/ video, photo, download, music, watch, movie, mongolia" />
Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
МОНГОЛ ГЭР БҮЛ СУДЛАЛААР НИЙТЛҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛҮҮД: /Гэр бүл судлалын чиглэлээр/
                    МОНГОЛ ГЭР БҮЛ-ХҮМҮҮЖИЛ

А. Монгол гэр бүлийн үүсэл:
> Монгол гэр бүлийн үүсэл. "Улаанбаатар" сонин. 1996. №26,27. /бүтэн нүүр, зурагтай/
> Монгол гэр бүлийн үүсэл. /Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын эрдэм шинжилгээний бичиг/ 1996. №1/1. 81-86 дахь тал.
> Хадны зураг сүг-Угийн бичигтэй холбогдох нь. "Улаанбаатар" сонин. 1996. №94-96 /Нүүр/
> Мандал уулын хадны зураг дүрслэлийн зарим онцлог. "Улаанбаатар" сонин. 1998. №52-53. /нүүр/
> Монгол гэр бүл хэдийд үүссэн бэ? "Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй" сэтгүүл. 2003. 16-17 дахь тал.
> Монгол гэр бүл хэдийд үүссэн бэ? "Za za" сонин. 2004. №07.

Б. Монголчүүдын гэр бүлийн сүрган хүмүүжлийн үүсэл:
> Монголчуудын өрх гэрийн сурган хүмүүжүүлэх уламжлалын үүсэл "Мэргэжлийн боловсрол" 1995. №17. х. 73-43.
> Өрх гэрийн хүмүүжлийн уламжлал. "Улаанбаатар" сонин. 1995. №92, 93 /нүүр/
> Өрх гэрийн сурган хүмүүжүүлэх үүрэг. "Монголжингоо" сонин. 1995. №3.
> Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн онцлог. "Улаанбаатар"' сонин. 1996. №05,06.
> Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн үүсэл. "Улаанбаатар" сонин. 1996. №22-23-/1450-1451 нүүр/.
> Монголчүүдын гэр бүл  сургалт хүмүүжлийн үүсэл хөгжил. "Отгонтэнгэр" дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн товчлол. ҮБ., 1998. 4-5 дахь тал.
> Монголчуудын гэр бүлийн сургалт, хүмүүжлийн үүсэл. / ХИС-ийн 20 жилийн ойд гаргасан эрдэм шинжилгээний сэтгүүл./УБ., 1999. 36-42 дахь тал.
> Монголчуудын гэр бүлийн сургалт хүмүүжлийн үүсэл. /ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл.ҮБ., 1999. 18 дахь тал.
> Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн үүсэл. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. УБ., 2002. №1. 29-33 дахь тал.
> Монгол хүүхэд-Гэр бүлийн хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. 2003. №04. 43-48 дахь тал.
> Монгол хүүхэд-Гэр бүлийн хүмүүжлийн язгуур /сүүрь/ орчин. "Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг" сэтгүүл. 2003. №01. 15-22 дахь тал.
> Монголчуудын гэр бүлийн сургалт хүмүүжлийн үүсэл. "Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг" сэтгүүл. 2004. №02. 12-23 дахь тал.
> Монгол Хүүхэд-гэр бүлийн хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. /ОТИС. Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд. /цуврал/. 2006. 63-70 дахь тал.
> Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн үүсэл. МУИС. "Монгол судлал" сэдэвт, Олон улсын эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал. Илтгэлийн хураангуй. ҮБ., 2005.51-53 дахь тал.

В. Их гэр бүл- сурган хүмүүжил:
> Овгоо тогтоон угийн бичгээ хөтлөе. "Монголжингоо" сонин. 1995. №7
> Их гэр бүл. "Улаанбаатар" сонин. 1996. №49, 50. /хагас нүүр/
> Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн тогтолцоо. "Боловсрол судлалын үндэс" номын 63-67 дахь тал. ҮБ., 1997.
> Монгол гэр бүлийн сургалтын асуудлууд. Боловсролын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан "Сургалт-уламжлал-орчин үө" үндэсний семинарын товхимол. 1997. 11-р cap.
> Монгол их гэр бүл Монголын гэр бүлийн харилцааны уламжлал, шинэчлэл /ном. ҮБ., 1998. 5-18 дахь тал.
> Хүүхдийн нярай, хөхүүл үеийн хүмүүжил. "Улаанбаатар" сонин. 1998. №42-43. /нүүр/.
> Их гэр бүл. МУИС. Олон улсын харилцааны дээд сургуулийн "Алтан аргамж" сэтгүүл. 2001. №4.153-160 дахь тал.
> Тулгар эхийг энэрэх ёс. "Улаанбаатар" сонин. 1996. №82, 83 /нүүр/.
> Монгол Их гэр бүл. "Гэр бүл-гал голомт" сургалт номын 167-175 дахь тал. 2002.
> Монгол ГЭР БҮЛ- Монгол хүн төлөвших их сургууль. "Хүүхдийн эрх хөгжил" Монголын хүүхдийн төлөө Үндэсний хорооны сонин. 2001. №03, 04. /24, 25/.

Г. Ёс заншил- уламжлал:
> "Өрхийн зан заншлын уламжлалын асуудал". Их Засаг их сургуулийн "Чингис судлал сэтгүүл" 2002. №4, 5. 86-88 дахь тал.
> Найрын хүмүүжүүлэх нөлөө. "Улаанбаатар" 1995. №147, 148 /нүүр/
> Боржигин найр, хүмүүжүүлэх нөлөө. /Боржигин судлал. Цуврал №01. 118-134 дэх тал. УБ., 1999.
> Эх түүх, эх оронч хүмүүжлийн уламжлал, шинэчлэл. / БСШУЯ, Батлан хамгаалах яамнаас эрхлэн гаргасан "Эх оронч үзэл, даяаршил" онол, практикийн үндэсний бага хурлын материал/ ҮБ., 2001. 42-49 дэх тал.
> Монголын Нууц товчоонд Өрх бүлийн ёс уламжлалаас тусгасан нь. "Боржигин судлал" сэтгүүл. 2007. №04. 24-29 дэх тал.
 
       • "Бөртэ-Эв нэгдлийн хүмүүжил-Орчин цаг"/ "Чингис хаан ба Их Монгол Улс-800" Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Өндөрхаан. 2006.VI cap. 
       • "Бөртэ-Эв нэгдлийн хүмүүжил-Орчин цаг" /"Их Монгол Улсын Төр ёсны уламжлал" Олон улсын эрдэм  шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл. 2006.111. 30-31. УБ.,/.
> Энэ өгүүлэл дараахи эрдэм шинжилгээний бичгүүдэд нийтлэгдэж олны хүртээл болов. Үүнд:
       • "Шинжлэх   ухааны    танин   мэдэхүй" сэтгүүл. 2006.№3. х. 9-11.
       • "Гэр бүл, улс гүрэндээ Бөртэ хатны гүйцэтгэсэн  үүргийн  түүхт уламжлал, орчин үе" эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. УБ., 2006. 13-22 дахь тал.
       • "Их Монгол Улсын төр ёсны уламжлал" Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2006. 62-71 дэх тал.
                  МОНГОЛ ГЭР БҮЛ- ТҮЛГАМДСАН АСҮҮДЛҮҮД:

А. Хүүхдийн хүмүүжлийн:
> Монгол гэр бүл-Гал голомтын үүд. /"Дал" сонин. 2002./
> Хүүхэд сүдлалыг хөгжүүлж, хүүхдээ эзэнтэй болгомоор. /"Үлаанбаатар таймө" сонин. 2005.№104, 105./
> Үдам сайтай гэр бүлээс л үг сайтай тэнгэрлэг хүмүүс төрдөг. ./'Тэнгэрлэг хүмүүс" сонин. 2005./
> Эхийн хэвлийгээс сүргахын үчир. /"Онөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №92./
>   Монгол хүүхэд үяандаа чангардаг. /"Энөөдөр" сонин. 2005. №112./
> Хүүхдийг шийтгэх, шагнах аргын хүмүүжил. /"бнөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №44/
> Зөөлөн дүлаан үг айлын жавар үргээдэг. "The brain bread" сэтгүүл. 2006. №01, 54-55 дахь тал.
> Yr- гэр бүлийг холбох гүүр. "Энөөдрийн Монгол" 2005. №167.
> Мэдээллийн нөлөө. "Шинжлэх үхаан, танин мэдэхүй" сэтгүүл. 2006. №07. 16 дахь тал.

Б. Гэр бүлийн харилцаа:
> Амар хялбар сонирхолоос хамтран амьдрагчид олширч байгаа. /"Тэргүүн" сонин. 2005. №08/
> Холын хамаатнүүд хоорондоо гэрлэсэн тохиолдлүүд гарч байна. /"Тэргүүн" сонин. 2005. №20/
> Бид хөдөлгөөний хомсдолд орсоор байх үү. /"Хүмүүсийн амьдрал" сонин. 2005. №23/
> Хайр үгүй болох нь. 'Too Монгол" сэтгүүл. 2006. №002. 8-9 дэх тал.
> Эрчүүдийн дотоод сэтгэл рүү өнгийө. /"Энөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №7/
> Эюүн санааны хөндийрөл. "Шинжлэх үхаан, танин мэдэхүй" сэтгүүл. 2006. №10. 10-11 дэх тал.
> Сөкс бол гэр бүлийн харилцааны далд шалтгаан. "Хөх толбо". 2006. 10.25. 2х.
> Гэр бүлийн харилцаа. "Гялбаа" сэтгүүл. 2006. №26. 32-33 дахь тал.
> Ye хоорондын хүйтрэл. "Энөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №121.
> Монгол гэр бүлийн онцлог, харилцаа. "Гоо Монгол" сэтгүүл. 2006. №001. 10-12 дахь тал.
> Хүнлэг чанар /хүмүүжил/-ыг сүрагчдад төлөвшүүлэх асүүдалд. "Нээлттэй сүргүүль" сонин. 2007. №02.
> Гэр бүлийн боловсрол чүхал боллоо. "Эрон нүтгийн үдирдлага" онол, практик, арга зүйн сэтгүүл. 2004. №2/28. 11-15 дахь тал.


                     ХОТЖИЛТ-ГЭР БҮЛ-ӨӨРЧЛӨЛТ

A. "Хотжилт-Нүүдлийн гэр бүл-Өөрчлөлт". МҮБИС. Түүхийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний хүралд тавьсан илтгэл. 2004. V cap.
Б. "Хотжилт-Гэр бүл- өөрчлөлт".
        - "Өнөөгийн Монголын гэр бүлийн хөгжлийн чиг хандлага" Энол-практикийн II бага хүрлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. ҮБ., 2004. 16-25 дахь тал.
        - ХИС-иас зохион байгүүлсан "ШИНЭ ЗҮҮН-ШИНЭ СЭТГЭЛГЭЭ" багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хүралд тавьсан илтгэл. 2004. IV cap.
        -Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2004. .№02/03/. 14-20 дахь тал.
B. "Хотжилт-гэр бүл-Хүүхэд".
        -ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2005. №07. 126-128 дахь тал.


                     МОНГОЛ ГЭР БҮЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, ТӨЛӨВ ХАНДЛАГА:

> Монгол гэр бүлийн сүдлал, цаашдын төлөв. /Монголын хүүхдийн эрхийн төв, Бага насны хүүхдийн боловсролын Монголын холбооны эрдэм шинжилгээний бичиг/ ҮБ., 1999. 3-12 дахь тал.
> Монголчүүдын гэр бүлийн сүргалт, үламжлал, шинэчлэл   /Их, дээд сүргүүлиүдын Эрдэм шинжилгээний бичиг. № Ү Б., 1999. 84 дэх тал/
> "Гэр бүл-гал голомт" Дал сонин. 2000. №7
> Монголчүүдын гэр бүлийн хүмүүжлийн үламжлал шинэчлэл. ҮБИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2001. Т-П, дэвтэр 21. 228-239 дэх тал.
> Монголчүүдын гэр бүлийн хүмүүжлийн үламжлал шинэчлэл. /XX зүүны Монголын боловсрол сүдлал/. БСШҮ-ны Яам, Боловсролын хүрээлэнгийн хэвлэл. ҮБ., Боловсролын хүрээлэнгийн хэвлэл. ҮБ., 2001. 64-67 дахь тал.
> Гэр бүл-XXI зүүн. Хүмүүнлэгийн үхааны их сүргүүлийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2001. №3. 99-102 дахь тал.
> Монголын гэр бүлийн сүрган хүмүүжлийн үламжлал, шинэчлэл /Монгол үлсын Өрөнхийлөгчийн тамгын газар, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн Яам, Үдирдлагын акадөми, НҮБ-ийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн сан, Гал голомт үндэсний хөдөлгвөнөөс зохион байгүүлсан "внввгийн монголын гэр бүл: хөгжлийн чиг хандлага" онол практикийн бага хүралд тавьсан илтгэлүүдийн эмхэтгэл. ҮБ., 2002. 24-31 дэх тал/
> Монголчүүдын гэр бүлийн сүрган хүмүүжүүлэх зүй. / Монголын боловсролын сүдлаач эрдэмтдийн сонгомол өгүүллийн түүвэр. XX зүүн./ ҮБ., 2002. 327-330 дахь тал.
> Гэр бүл-XXI зүүн. МҮИС-ийн Нийгмийн үхааны сүргүүлийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2003. №01.
> Харцаар хүмүүжүүлэхүй..."Боловсрол сүдлал" сэтгүүл. 2003. №06. 45-46 дахь тал.
>      Глобальчлал ба Монголын нүүдэлчдийн гэр бүл. Хүмүүнлэгийн үхааны их сүргүүлийнэрдэм шинжилгээний бичиг. 2004. 126-129 дэх тал.
> Монголын орчин үөийн гэр бүлийн нийгмийн дүр төрх. ШҮТИС. Хүмүүнлэгийн үхааны сүргүүль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. 2003. 107-110 дахь тал.
> Гэр бүлийн боловсрол чүхал боллоо. "Нүтгийн үдирдлага" онол, практик, арга зүйн сэтгүүл. 2004. №21 /28. 11-15 дахь тал.
> "Эр хүн судлалыг үүсгэн хөгжүүлье". "Монголын Жендер судлал" сэтгүүл. 2006. №01. 34-36 дахь тал.
> XXI зүүн-Монгол гэр бүл: өөрчлөлт, шинэчлэлт, бодлого.
                 -ХИС-ийн "Эрин зүүн- Шинжлэх үхаан" сэтгүүл. 2004. 43-50 дахь тал. 
                 - МҮБИС-ийн МӨНТАЛИТӨТ сэтгүүл. 2005. №2. 159-166 дахь тал. Отгонтэнгэр их сүргүүлийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2006. 79-83 дахь тал.


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats